Monthly Archives: August 2009

我们的全家福。。。

用户插入图片
                                                 马义,
                                                 很遗憾不能出席你的毕业典礼,
                                                 在此衷心祝福你前途一片光明。。。
                                                 附加全家福一张,
                                                 希望你会喜欢。。。

                                                 *你的笑脸包包,迟些会拿给你。
                                                 *我已经派小刘去参加你的毕业典礼,
                                                   他没出息的话,
                                                   告诉我,
                                                   我把他的脸打到像我们的包包一样肿。。。

该继续下去吗???

部落对一个喜欢自由,
不喜欢被人约束的人来讲,
写部落是他表达自己的情绪最好的地方,
因为部落可以让他发挥自我的想法,
任何的不满与不乐,
任何的快乐与开心,
你都可以大声讲出来,
没有人会干涉你。。。

但当你发现,
写部落已不能成为你的心情告白地时,
你还会继续写下去吗????